Spawacz powinien odrózniac bez wysilenia

Spawacz powinien odróżniać bez wysilenia wzroku metal od żużla i stale obserwować układanie się metalu w spoinie; dlatego szkła pod względem przezroczystości dobierane są indywidualnie do siły wzroku spawacza. Rękawice są niezbędne przy spawaniu ze względu na atakowa- nie skóry przez promienie niewidzialne oraz możliwość poparze- nia rąk przez promienie i odpryski metalu. Pożądany jest rów- nież fartuch ze skóry zakrywający nogi. Spawacz powinien stać na izolującym materiale (kawałek dy- wanika z gumy lub z grubej tkaniny, deski Itp.). Stołek do siedze- nia powinien być drewniany, a nogi spawacza wówczas powinny spoczywać na dywaniku. W przeciwnym razie przy przypadko- wym zetknięciu się spawacza z prądem, wskutek zepsucia się izolacji w uchwycie lub z innych powodów, mógłby on ulec po- rażeniu. Nawet krótkotrwałe przebywanie bez osłony w bliskości łuku powoduje bardzo niebezpieczne i bolesne schorzenia nie tyl- ko oczu i skóry, ale całego organizmu.
Warunki bezpieczeństwa Do spawarek stosuje się ogólne przepisy dotyczące urządzeń elek- trycznych: 1) Przyłączenie spawarki do sieci powinno być wykonane przez fachową obsługę. Zewnętrzna osłona maszyny powinna być uzie- miona. Spawarka powinna być uziemiona miedzianym przewodem O przekroju 6 mm lub przewodem żelaznym ocynkowanym o przekroju 12 mm, przypawanym lub przylutowanym do uzie- miacza, którym może być rura sieci wodociągowej, przewód od- gromnika itp. 2) Nie należy nigdy kłaść uchwytu elektrody na ziemi, na przedmiocie spawanym lub na jakimkolwiek przedmiocie połą- czonym elektrycznie z częścią spawaną 3) Nie wolno zanurzać rozgrzanego uchwytu w wodzie, jak to się czyni z palnikiem gazowym. 4) Spawacz powinien być bezwarunkowo zaopatrzony w ręka- wice, znajdujące się w dobrym stanie (nie dziurawe lub mokre), ubranie ochronne oraz tarczę lub przyłbicę zaopatrzoną w szkła ochronne o własnościach optycznych specjalnie dostosowanych do spawania łukowego. 5) Przy oczyszczaniu spoiny z żużla należy stosować okulary lub zasłony ze zwykłymi szkłami; bardziej godne polecenia są tar- cze, ze względu na możliwość oparzenia twarzy odpryskami. 6) Przy spawaniu w małych, pomieszczeniach powinna być urządzona sztuczna wentylacja. 7) W celu ochrony otoczenia stanowiska spawaczy powinny znajdować się w osobnych kabinach lub powinny być osłonięte ruchomymi zasłonami. 8) Przy pracy w przestrzeni zamkniętej (np. zbiorniki) nie wol- no polepszać warunków wentylacji przez doprowadzanie tlenu. [hasła pokrewne: , , ]