Dzialanie spawarki Spawarka maza zadanie

Działanie spawarki Spawarka maza zadanie utrzymywać łuk o możliwie stałym na- tężeniu pomimo zmiennych oporów w łuku. Szybkość topienia się elektrody zależy od wielkości natężenia prądu. Utrzymywanie natężenia na stałym. poziomie jest więc nieodzowne do równo- miernego topienia metalu, co znów jest konieczne do bezbłędnego wykonania spoiny. Zwarcie – tak niebezpieczne dla urządzeń elektrycznych – przy. spawaniu jest zjawiskiem zwykłym; występuje ono przy za- jarzaniu łuku i w trakcie spawania, gdy kropla metalu tworzy mostek, czyli bezpośrednie połączenie między elektrodą a przed- miotem. To największe natężenie powinno być ograniczone i niewiele różnić się od natężenia normalnego w łuku, jeżeli łuk ma jarzyć się w sposób równomierny. Maszyny elektryczne spawarek są tak zbudowane, że to najwyższe natężenie różni się tylko o 10 do 30% od normalnego natężenia roboczego. Krzywa ilustrująca zależność między napięciem i natężeniem prądu w obwodzie roboczym przy zmiennym oporze (bez- jarzenia się łuku) nazywa się charakterystyką statyczną. Otrzymujemy ją w ten sposób, że do spawarek załączamy opornicę o kilku stop- niach regulacji i mierzymy za pomocą woltomierza i amperomie- rza napięcie i natężenie prądu przy-różnych wielkościach oporu. Przypuśćmy, że napięcie przy otwartym. obwodzie wynosi 80 V; amperomierz stoi wówczas na zerze, gdyż prąd nie ,płynie w obwo- dzie (opór jest nieskończenie wielki). Na wykresie otrzy- muje się w ten sposób punkt początkowy krzywej. Punkt P od- powiada napięciu niezbędnemu do zajarzenia łuku. Załączającopo- ry coraz mniejsze otrzymujemy punkty krzywej 1, 2, 3; wreszcie przy zwarciu – punkt 4 (opór samego obwodu) otrzymujemy ma- ksymalne natężenie, przypuśćmy 240 A. Łącząc te punkty w jed- ną ciągłą linię otrzymujemy charakterystykę statyczną spawarki. Przeprowadzając linię poziomą odpowiadającą przeciętnemu na- pięciu roboczemu (25 V) otrzymujemy przeciętne natężenie prądu; na wykresie wynosi ono ok. 225 amperów. [hasła pokrewne: , , ]